February 15, 2022

Întrebări frecvente

1. Care este termenul de depunere a planurilor de afaceri în competiție?

Termenul de depunere a planurilor de afaceri în competiție este de 21 de zile calendaristice de la data susținerii examenului ANC, conform metodologiei publicată pe site-ul proiectului

2. Care este perioada de înființare a firmelor (start-up-urilor) în cadrul proiectului? 

Înființarea start-upurilor va fi realizată în cadrul proiectului în perioada 12-26 iunie 2022 putând aveam sediul social atât în mediul rural cât și în mediul urban.

3. Care este perioada de monitorizare a proiectului?

Perioada de monitorizare a start-upurilor este 30.06.2022-29.06.2023 (perioadă în care trebuie cheltuită subvenția primită în valoare de 287.000 lei/ în cazul în care, beneficiarul nu poate demostra utilizarea sumei încasate în valoare de 287.000 lei va trebui să restituie suma neutilizată).

4. Care este valoarea subvenției și cum se acordă aceasta?

Subvenția în valoare de 287.000 lei va fi acordată în 2 tranșe astfel:

  • Tranșa I în valoare de 215.250 lei (75% din valoarea subvenției) în perioada iulie-august 2022
  • Tranșa II în valoare de 71.750 lei (25% din valoarea subvenției) în perioada ianuarie -februarie 2023

5. Care este obligația beneficiarului finanțării cu privire la înființarea locurilor de muncă?

Prin contractul de finanțare beneficiarul își asumă crearea a minim 3 locuri de muncă (cu normă întreagă de 8h/zi, din care o normă va fi ocupată obligatoriu de beneficiarul finanțării).

6. Care sunt consecințele nerespectării contractului de finanțare?

În situația în care beneficiarul nu face dovada existenței celor minim 3 locuri de muncă nou create (contracte individuale de muncă, dosar angajare, extras Revisal) până cel târziu în data de 05.12.2022 nu va primi tranșa a II -a a finanțării și va trebui să restituie tranșa I încasată.

7. Care este perioada de sustenabilitate a proiectului și care sunt obligațiile beneficiarului finanțării în această perioadă?

Perioada de sustenabilitate a start-upurilor este 30.06.2023-29.12.2023 (perioadă în care beneficiarul subvenției trebuie să asigure costurile salariale pentru cele minim 3 posturi de muncă create la același nivel salarial ca în perioada de monitorizare).

8. Care sunt domeniile pentru care nu se poate solicita finanțare?

Conform ghidului INNOTECH STUDENT prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate  de  Regulamentul  (CE)  nr.  1379/2013  al  Parlamentului  European   și  al  Consiliului  din   11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrarii și comercializării produselor agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;

(ii) atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producători primari.

d) ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

9. Care este cofinanțarea minimă care trebuie asigurată de beneficiarul finanțării?

În cadrul prezentei scheme de minimis beneficiarul finanțării nu trebuie să asigure cofinanțare. Bugetul inclus în planul de afaceri poate fi egal cu subvenția acordată în valoarea de 287.000 lei. Dacă beneficiarul finanțării dispune de resursele financiare supliementare necesare pentru desfășurarea activității start-upului, acesta poate include aceste sume în bugetului proiectului/ secțiunea resurse proprii.

10. Este obligatoriu să fie asigurate costurile salariale din finanțarea de 287.000 lei?

Nu. Costurile salariale pot fi asigurate de beneficiatul finanțării din surse proprii sau din încasările înregistrate în urma desfășurării activității start-up-ului. Important este să fie create minim 3 locuri de muncă cel târziu în data de 05.12.2022 pentru o perioadă de minim 12 luni.